You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Polityka prywatności i cookies

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu fundacjaedukacja.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Fundację Edukacja dla Przyszłości,
  ul. Mickiewicza 24 lok. 3 B, 60-836 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000295261; dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 7781451326, zwana dalej „Fundacją”.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Ponadto niniejsza Polityka określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych  przez Fundację.
 3. Nadrzędnym celem Fundacji jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2 Definicje

 1. Administrator – Fundacja Edukacja dla Przyszłości, ul. Mickiewicza 24 lok. 3 B,
  60-836 Poznań,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295261,
  NIP 7781451326.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Hasło – ciąg znaków składających się z liter i/lub cyfr podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracyjnego. Hasło ma charakter poufny. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnienie hasła osobom trzecim, które nie zostały do tego upoważnione.
 4. Konto – dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu Loginu oraz hasła do Konta), część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z Serwisu oraz nabywanie i modyfikowanie Usług oferowanych przez Serwis, jak również na modyfikację swoich danych osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu.
 5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i cookies,
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Serwis – portal internetowy zlokalizowany pod adresem www.fundacjaedukacja.pl oraz na jego podstronach
 8. Uczestnik - osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Zajęciach.
 9. Użytkownik – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego korzystający z Serwisu, który wykupił udział w Zajęciach oferowanych przez Administratora.
 10. Zajęcia - dodatkowe zajęcia edukacyjno- sportowe odbywające się w dowolnej formie w wybranej placówce oświatowej.

 

§3 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników, Uczestników, osób korzystających z Serwisu jest Fundacja Edukacja dla Przyszłości, ul. MIckiewicza 24 lok 3 B, 60-836 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000295261, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§4 Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres iod@fundacjaedukacja.pl

§5 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania działań związanych z obsługą i realizacją zawieranych umów oraz z obsługą Serwisu, w szczególności:
  1. na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1.a) RODO w celu:
   • założenia i prowadzenia Konta – i  będą przetwarzane przez okres pozostawania zarejestrowanym Użytkownikiem,
  2. na podstawie art. 6 ust. 1.b) RODO w celu:
   • zawarcia i realizacji umowy na przeprowadzenie Zajęć, lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową;
  3. na podstawie art. 6 ust. 1.c) RODO w celu:
   • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – i będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
   • przyjmowania i rozpatrywania reklamacji - i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa,
  4. na podstawie art. 6 ust. 1.f) RODO w celu:
   • prowadzenia korespondencji - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
   • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

§6 Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu zbiera następujące dane osobowe: dane rodzica/opiekuna (imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, telefon, adres, dane kontaktowe), dane dziecka (imię i nazwisko).
 2. Dane osobowe Użytkowników będą:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

§7 Podanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. Podanie danych osobowych w celu założenia Konta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji w Serwisie.

 

§8 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym świadczącym Administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, hostingową oraz podmiotom prowadzącym zajęcia.
 2. Poza okolicznościami wskazanymi w § 11, Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich

 

§9 Prawa Użytkownika

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje :
  1. prawo dostępu do swoich danych – art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
  4. prawo do przenoszenia – art. 20 RODO;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
  7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody,
  8. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza prawa osoby fizycznej – wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

§10 Profilowanie i pliki cookies

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Informacje pochodzące z plików cookies wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego Użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.
 4. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o Użytkowniku to:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne  - są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, potem zostają usunięte,
  2. stałe – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich samodzielnego wyłączenia.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. W każdej chwili Użytkownik może zmienić preferencje odnośnie do ustawień plików cookies lub całkowicie je usunąć. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Informacje na temat plików cookies zawarte są w ustawieniach oprogramowania, czyli przeglądarek internetowych, m.in. Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

§11 Google Analytics

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o Użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to informacje o tym, jak Użytkownik odnalazł Sklep, region, w którym znajduje się Użytkownik, z jakiego systemu i oprogramowania korzysta Użytkownik.
 2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest tworzenie statystyk, dążenie do stałego ulepszania Sklepu i podniesienia komfortu jego użytkowania.
 3. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie mogą być przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, który odpowiadałby standardom UE. Wymagany poziom ochrony może jednak zostać potwierdzony w poszczególnych firmach przez certyfikację zgodnie z tzw. Tarczą Prywatności („EU-U.S. Privacy Shield”). Google posiada odpowiedni certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności.
 4. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 5. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 6. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.

 

 §12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Administrator będzie informować Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki przez stronę www.fundacjaedukacja.pl w zakładce Polityka prywatności.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 18.05.2020r.